1
Human.

2
Language.

3
Yao islet in Bantayan, Cebu.

4
A Bantu language spoken by the Yao at the southern end of Lake Malawi.

Related terms


Find synonyms for words like: yak Cao Wao xiao yao you zhai li yao an yao yan ge Wang Yao