2
Habitatge.

Trobeu sinònims per a paraules com: hisenda bevenda vianda venda vivesa Gavenda vivent