1
Neoplàsia benigna de còlon.

Trobeu sinònims per a paraules com: tumor