2
Físic.

Trobeu sinònims per a paraules com: substància insubstancial