1
Reincidir.


Trobeu sinònims per a paraules com: decaure caure raure escaure recapte recurs rebatre