1
Corrupte.
Antònims: sa viu

Trobeu sinònims per a paraules com: podrir port polit perit nodrir Rodri podi