1
Peix de la família dels làbrids de color verd amb bandes longitudinals fosques (Symphodus tinca).

Trobeu sinònims per a paraules com: Petar petarc petard part petit pegar pelar