1
Indici.

2
Obagor.

Trobeu sinònims per a paraules com: obra Ambra mòra cabra Pomera cambra obrar