1
Reconeixement de nul·litat matrimonial per un tribunal eclesiàstic.

Trobeu sinònims per a paraules com: nul·litat matrimonial