1
Nombre hiperreal.

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre hiperreal hiperreals