1
Magnitud adimensional.

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre Mach Nombre Mach