1
Nombres algebraics.
Antònims: nombre transcendent

Trobeu sinònims per a paraules com: nombres algebraics nombre Polinomi mínim d'un nombre algebraic