1
Nom de casat.
Antònims: nom de casat

2
Nom de naixença.

Trobeu sinònims per a paraules com: naixement nom