1
Glòbul blanc involucrat en el sistema immunitari.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Neutròfili anticòs anticitoplasma de neutròfils