1
Rècord.4
Creu.

5
Estigma.

6
Emprempta.

7
Diari esportiu.10
Boga.

Termes relacionats