1
Moviment polític.

Trobeu sinònims per a paraules com: ofensiva nacional sindicalista