1
Conformational isomerism.

Trobeu sinònims per a paraules com: Conformational isomerism isomerisme