1
Funció trigonomètrica.

Trobeu sinònims per a paraules com: Les