1
Família de proteïnes.

Trobeu sinònims per a paraules com: Interleuquina