1
Inestabilitat.

2
Falsedat.

Trobeu sinònims per a paraules com: constància