2
Quelcom que crema o que produeix combustió.Trobeu sinònims per a paraules com: joc xoc coc La rosa de foc Ratolí de foc calar foc llar de foc