1
Lo.
lo l'

2
So.
so s'

3
Ets.
ets

4
El.
el l'

5
En.
en n'

Trobeu sinònims per a paraules com: pes el mes est els ei ep