1
Substància pura que no es pot descompondre en cap altra substància més senzilla mitjançant mètodes químics.

2
Substància química pura que consisteix en un tipus d'àtom.