1
Dur a terme.

Trobeu sinònims per a paraules com: cap dur cap dur