1
Estadi de futbol.

Trobeu sinònims per a paraules com: Arena