1
Antípodes.

Trobeu sinònims per a paraules com: antífona