1
Peix de la família dels clupeids, semblant a la sardina però més prim (Engraulis encrasicolus).


Trobeu sinònims per a paraules com: anxova anchova enxova angora enjovar Énova Fantova