1
Anàlisi sintàctica superficial.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàlisi sintàctica superficial anàlisi Sintàctic