1
Anàlisi freqüencial.

Trobeu sinònims per a paraules com: anàlisi