1
Magnitud física.

Trobeu sinònims per a paraules com: àrea superfície